VEDTÆGTER


For den selvejende institution
Thomas P. Hejles Ungdomshus
Nørre Voldgade 23
1358 København K

§ 1.
Den selvejende institutions navn er Thomas P. Hejles Ungdomshus. Institutionens formål er at drive den af institutionen samtidig med dennes stiftelse erhvervede faste ejendom matr. nr. 89 af Nørrevold kvarter, Nørre Voldgade 23 og Linnesgade 24, og i denne at drive fritidshjem og klubvirksomhed i fortsættelse af de af Thomas P. Hejle anlagte retningslinier, og således at fritidsbeskæftigelsen både er af kulturel karakter og har et socialiserende sigte.

Stk. 2.
Daginstitutionerne drives i henhold til lov om social service kapitel 4 og 5, efter hvilke bestemmelser, der er indgået overenskomster med Københavns Kommune. Overenskomsternes bestemmelser er sammen med de for institutionerne stadfæstede vedtægter retningsgivende for driften af institutionerne.

Stk. 3.
Institutionens i øvrigt erhvervede ejendomme omfatter feriekolonierne matr. nr. 29 d m.fl. York By, Egtved Sogn, York Bakker nr. 8, og matr. nr. l b, Bøtø Fang, Væggerløse, Bøtøgårdsvej nr. Il, Gedesby.

§ 2.
Fastsættelsen af huslejen for de i ejendommen beliggende daginstitutioner skal godkendes af Københavns Kommune efter et af bestyrelsen fremsendt specificeret regnskab over institutionens faste ejendom, Nørre Voldgade 23, ligesom Københavns Kommune efter indstilling fra bestyrelsen også godkender, hvilken anvendelse der skal gøres af ejendommens overskud udover den del, der medgår til afdrag på de ejendomme, der tilhører institutionen, til forbedring af disse og til tilvejebringelse af en passende driftskapital, samt til særlige formål i forbindelse med daginstitutionernes virksomhed.

§ 3.
Den selvejende institution forestås af en bestyrelse, bestående af 5 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer udpeges af borgmesteren for Uddannelses- og Ungdomsudvalget, l medlem af Københavns Borgerrepræsentation samt 2 medlemmer af “Børnesagens Fællesråd”. De nuværende medlemmer af bestyrelsen, der i henhold til vedtægten af 24. maj 1971 repræsenterer henholdsvis Socialministeriet og Socialstyrelsen, har fortsat sæde i bestyrelsen, sålænge de selv ønsker det. “Børnesagens Fællesråd” udpeger således først medlemmer, når l af de nævnte medlemmer eller begge udtræder af bestyrelsen.

Stk. 2.
Med henblik på især institutionens kulturelle arbejde kan bestyrelsen udpege yderligere l medlem.

Stk. 3.
Der kan kun undtagelsesvis, og når særlige omstændigheder taler derfor, vælges personer, der er fyldt 70 år.

Stk. 4.
Valgperioden er 4 år, svarende til valgperioden for kommunale råd. Måtte et medlem udtræde af bestyrelsen i løbet af en valgperiode, vælges et nyt medlem for resten af valgperioden. Alle valg indberette s til Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen med oplysning om de pågældende personers navn, stilling, adresse samt fødselsår- og -dag. Endvidere indberette r bestyrelsen, hvem der er valgt til formand.§ 4.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, så ofte han/hun finder det fornødent eller et medlem forlanger det.

Stk. 2.
Der afholdes mindst 4 årlige møder, hvoraf så vidt muligt mindst 2 på institutionen. Lederne af fritidshjemmet og fritids- og ungdomsklub ben deltager i almindelighed og efter formandens bestemmelse i møderne, men uden stemmeret.

Stk. 3.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Se dog § 4 stk. 7 og §§ 7 og 8.

Stk. 4.
Såfremt formanden ikke trods henstilling fra eet eller flere bestyrelsesmedlemmer indkalder til bestyrelsesmøde eller i tilfælde af formandens afgang, bortrejse eller sygdom i længere tid eller lignende forhold, kan to af de andre medlemmer indkalde til møde, og bestyrelsen er da beslutningsdygtig efter de foranstående regler, uanset formandens fravær.

Stk. 5.
Over forhandlingerne føres en protokol, der underskrives af de i mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 6.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 7.
Til at forpligte institutionen over for tredjemand kræves underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden. Ved erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom, kræves den samlede bestyrelses underskrift. Afhændelse eller pantsætning af den faste ejendom matr. nr. 89 af Nørrevold kvarter kræver forudgående godkendelse af Københavns Kommune. Anden anvendelse af den del af nævnte ejendom, der benYttes til institutionsformål, kræver forudgående godkendelse af Københavns

Stk. 8.
Iværksættelse af byggearbejder, der påvirker huslejen for de overenskomstdækkede institutioner, kræver forudgående godkendelse af Københavns Kommune Gfr. § 2).

Stk. 9.
Anvendelse af en udbetalt forsikringssum til genopførelse af ødelagte bygninger som følge af en forsikringsbegivenhed, der måtte angå den del af ejendomskomplekset, hvori de overenskomstdækkede institutioner har til huse, må ikke finde sted, forinden godkendelse foreligger fra Københavns Kommune.

Stk. 10.
Bestyrelsens medlemmer har til enhver tid ret til, i forening eller enkeltvis, at bese institutionen.

§ 5.
Bestyrelsen administrerer institutionens faste ej endom m.v. og er forretningsfører for daginstitutionerne (j fr. § 6).

Stk. 2.
Bestyrelsen er i sin administration og regnskabsførelse bundet, for så vidt angår da.ginstitutionerne, af bestemmelser herom i de i henhold til Lov om social service kap. 4 og 5 indgåede overenskomster mellem Københavns Kommune og bestyrelsen for den enkelte selvejende institution.

Stk. 3.
Der føres et særskilt driftsregnskab og udarbejdes særskilt status for fritidshjemmet, for fritids- og ungdomsklubben og for institutionens faste ejendom. Regnskabet følger finansåret. Institutionens bogholderi og regnskabsførelse varetages af institutionen efter de regler, der er fastsat af Københavns Kommune.

Stk. 4.
Udgifterne til administrationen af daginstitutionerne kan afholdes med kommunalt tilskud inden for retningslinier fastsat af Københavns Kommune i henhold til overenskomst for den enkelte institutions drift.

§ 6.
Til varetagelse af institutionens økonomiske anliggender m.v. ansætter bestyrelsen det fornødne personale.

§ 7.
I tilfælde af institutionens nedlæggelse skal formuen med tilslutning af et flertal af bestyrelsens medlemmer og med godkendelse fra Københavns Kommune anvendes til et socialt formål fortrinsvis vedrørende børn og unge.

§ 8.
Ændring af nærværende vedtægt kræver tilslutning fra et flertal af bestyrelsens medlemmer. Herudover kræver ændring af vedtægten godkendelse af Københavns Kommune.