BYGNINGERNE


Bygningerne på Nørrevold
Ungdomshusets ejendom, Nørre Voldgade 23/Linnésgade 24, består, som nævnt i den historiske oversigt foran, af et forhus mod Nørre Voldgade, et forhus mod Linnésgade og en mellembygning.

Bygningernes historie begynder i november 1874, hvor ejeren af matr. nr. 89 Nørrevold Quarter, cand.theol. Hans Skovgaard, sammen med naboejerne fik tinglyst en deklaration om fælles brandmure på for- og sidehuse. Opførelsen af bygningen mod Nørre Voldgade påbegyndtes i 1874 af murermester Sørensen. I Arkitekt-foreningens tidsskrift 18.7.1908 er der en beskrivelse af en sammenstyrtning af facaden samt gavlen mod den ubebyggede grund, nr. 25. Ulykken skete d. 13.1.1875 kl. 8:30, til alt held uden at nogen kom til skade. Bygningsarbejderne var på dette tidspunkt gået til frokost i en nærliggende beværtning, hvorfra de muligvis har kunnet se den bygning, de arbejdede på, falde sammen. Arkitekt Julius Bagger fuldførte byggeriet (attest d. 11.11. 1875). Ejendommen blev i 1883 erhvervet af et aktieselskab med Odd Fellow-ordenen og dens loger som aktionærer. Til brug for ordenen og logerne lod dette selskab opføre mellembygningen med mødesale etc. Bygningen blev ifølge Erich Erichsen: Odd Fellow-ordenens historie (udkommet i 1940-43 på Flensteds Forlag) indviet i oktober 1883. Arkitekt var også her Julius Bagger (attest d. 17. 3. 1884). Den nordlige del af bygningen blev opført på kanten af den gamle stadsgrav og derfor på ekstra brede fundamenter.

I 1907 blev matr.nr.89 sammenlagt med matr.nr. 174 Nørrevold kvarter, Linnésgade 24. Arkitekt C.C.A.Nielsen opførte her en bygning på brede betonfundamenter. Bygningen stod færdig i 1908 (attest 21.9. 1908) og blev indrettet som hotel. Det blev ifølge Kraks vejviser for de pågældende år først drevet under navnet Hotel Harmonien, vistnok som afholdshotel eller afholdshjem. Så vidt ses fra 1911 blev det drevet som almindeligt hotel under navnet Hotel Linné. I vejviseren for 1911 er der ved navnet indrykket en annonce, hvori der skrives “Nyt og smukt monteret, Centralvarme, Elevator, elektrisk Lys, rimelige Priser”. I 1918 eller 1919 – formentlig i 1918 – er hoteldriften ophørt, og der er sket udlejning til forskellig erhvervsvirksomhed, bl.a. til et sagførerfirma.

Forhusene blev begge opført med fire etager samt tagetage (+ kældre). Mellembygningen er opført med store rum (sale) i kælder, stueetage, 1. og 2. sal og mindre lokaler i tagetagen (kaldet 5. sal). Bygningerne har gennemgået ombygninger og forandringer i de forløbne 100 år.


Linnésgade-bygningen

I 1918 fik taget, vel i sammenhæng med at hoteldriften ophørte, kviste og ateliervinduer, og etagen blev udlejet til tegnestue og atelier. De andre etager blev som foran nævnt udlejet til forskellig side. Efter Skolescenen/Ungdomshusets overtagelse af ejendommen i 1947 er tagetagen blevet indrettet til beboelse og 3. og 4. sal som nævnt i tidligere afsnit indrettet til fritidshjem. 2. sal blev indrettet til KTAS. 1. sal er udlejet til lægeklinik, st.th. til café. Kælderetagen huser stadigvæk et gammelt bogtrykkerifirma.


Mellembygningen

Odd Fellow-ordenen ophørte, ifølge det allerede nævnte værk om ordenens historie, med brugen af bygningen i årene 1901- 05, idet logerne efterhånden flyttede til ordenens nye domicil i Bredgade (Odd-Fellow- Palæet). I 1906 blev der indlagt toiletter. Gangforbindelse i kælderniveau mellem bygningen og forhuset mod Nørre Voldgade etableredes i 1912. Kælderen under gården blev samtidig udvidet. Aktieselskabet solgte derefter ejendommen (hvortil Linnésgade 24 som nævnt endnu ikke hørte). Mellembygningens lokaler blev herefter ifølge Kraks vejviser anvendt som selskabslokaler i al fald fra et tidspunkt kort tid efter 1905, indtil Skolescenen/ Ungdomshusets overtagelse af ejendommen. I 1908 blev salen i stueetagen anvendt til restaurationslokaler. Salen på 1. sal til forsamlingslokale og salen på 2. sal til festsal. Som led i bygningens ombygning til det nye formål blev der i 1947 efter krav fra brandmyndighederne (sandsynligvis for at forbedre flugtvejsforholdene) bygget en trappe af sten fra gården mod Linnésgade op til tagetagen. Efter Skolescenen/Ungdomshusets overtagelse af ejendommen blev mellembygningen i sin helhed anvendt til børneog ungdomsformål. Tagetagen (som nævnt kaldet 5. sal) til fritidshjem (indtil 1989), resten af bygningen med de store sale til klubarbejde. I 1979-80 blev søjlerne i salene i stuen og på 1. sal erstattet med ståldragere.


Nørre Voldgade-bygningen
I denne del af ejendommen er der kun foretaget små ændringer. I 1912 blev nyt indgangsparti etableret i højre side i tidligere vinhandel. Denne indgang benyttes af Klubben, der tillige råder over nogle lokaler i forbindelse med indgangen. I venstre side blev der i 1964 indrettet fritidshjem i stue- og kælderetagen og i 1994 yderligere i en del af 1. sal. I bygningen har Ungdomshuset nogle kontorlokaler, men iøvrigt er alle lejlighederne udlejet, væsentligt til beboelse. På grund af bagfald på kloakledningen fra mellembygningen blev der i 1981 etableret en pumpebrønd i gården. Det viste sig, at der mellem facaderne på Nørrevold og mellembygningen var en niveauforskel på ca. 35 cm. Med andre ord, sidehuset og mellembygningen var sunket tilsvarende.

A
lle tre bygninger

Der blev efter Skolescenen/ Ungdomshusets overtagelse af ejendommen foretaget mange vedligeholdelsesarbejder, både ud- og indvendigt, men ejendommen fremtrådte dog som noget forsømt. Siden 1991 og frem til i år er der udført omfattende renoveringsarbejder på bygningerne og Nørre Voldgade-gården. Det har medført en mærkbar forbedring af ejendommen. Udadtil ses det bl.a. på de smukt renoverede facader. Endnu mangler dog underfacaderne. Udgifterne har beløbet sig til 5,2 mill. kr., der er dækket ved optagelse af lån.

JØRGEN AMDI. Husets rådgivende arkitekt siden 1976.